Organisatoriskt brandskydd

 

De organisatoriska riktlinjerna sammanställer hur ert företag är organiserat för att hantera brandskyddsfrågor på bästa sätt.

Vi utgår alltid från gällande organisationsplan och beskriver vilket ansvar och arbetsuppgift som följer respektive befattning. På så sätt tjänstgör riktlinjerna som ett fullgott komplement till upprättad arbetsbeskrivning
 
Nedan ser Ni ett axplock på frågeställningar som behandlas:
  • Tydliggör hur det systematiskta brandskyddsarbetet avseende organisationens ansvar, drift och underhåll samt utbildning ska bedrivas i enlighet med gällande regelverk och föreskrifter.
  • Redovisa hur byggnadernas brandskydd kontinuerligt skall underhållas i enlighet med de kravnivåer som anges i riktlinjerna för det byggnadstekniska brandskyddet.
  • Redovisa hur drift- och underhållsarbete ska genomföras avseende tidsintervaller, kontrollinstruktioner samt funktioner för registrering, återkoppling och uppföljning av brandskyddsrelaterat underhåll.
  • Tydliggör hur redovisning vid brandskyddsfrågor i samband med externa kontroller såsom kvalitetsrevision, myndighetsbesiktningar mm skall ske.
 
Målet med riktlinjerna är att:
  • Säkerställa en ändamålsenlig och kontinuerlig brandskyddsnivå inom fastighetsbeståndet.
  • Säkerställa en ändamålsenlig och enhetlig kunskapsnivå hos personal samt skapa trygghet och god handlingsförmåga i samband med frågor och händelser som berör brand- och utrymningssäkerheten.
  • Systematiskt brandskyddsarbete i samband med drift och underhåll kan bedrivas effektivt.
Tillbaka